FTT hakda

“Fastrun Termal Technology Co., Ltd.”

Kompaniýanyň tertibi

“Fastrun Termal Technology Co., Ltd.” (FTT) ylmy gözleg, önümçilik, satuw, tehniki alyş-çalyş, import we eksport söwdasyny birleşdirýän ýokary tehnologiýaly döwrebap kärhana.Häzirki wagtda FTT bug palatasynyň (VC) ýylylygy bölüp çykarmak tehnologiýasyny, suw sowadyjy plastinkanyň ýylylygy bölüp çykarmak tehnologiýasyny, modul dizaýn tehnologiýasyny, çeýe VC önümçilik tehnologiýasyny we ýylylyk turba tehnologiýasyny özleşdirdi.

Müşderileriň sowatmak zerurlyklary, gözleg we maýa goýumlaryny köpeltmek, ýylylyk gözegçilik pudagynyň ösüşini we ösüşini toplamak we öňe sürmek üçin üznüksiz täzelikleri dowam etdireris.

default

FFT hasaba alnan maýasy 20 million ýuana (RMB) 2018-nji ýylda esaslandyryldy.FFT 100-den gowrak işgäri bardy we häzirki wagtda professional operasiýa we dolandyryş topary döretdi.FFT-iň esasy dolandyryşy, dünýäniň iň gowy 500 kärhanasynda ýa-da bu pudakda öňdebaryjy kärhanalarda iş tejribesi bilen termiki gözegçilik pudagynda köp ýyllap işledi.Kompaniýanyň işgärleriniň 60% -i, termiki gözegçilik pudagynyň iň ýokary derejeli adamlaryndan, ortaça 10 ýyldan gowrak kwalifikasiýa bilen gözleg we önümçilik, önümçilik, dolandyryş we çuňňur düşünişmek boýunça baý tejribe toplan gözleg we gözleg işgärleri. pudagynyň ösüşi.Şol bir wagtyň özünde, FFT ösen önümçilik tehnologiýasyna eýe.Onuň atom diffuziýa kebşirlemesi önümleriň gurluşyny we hilini howa giňişligine ýetirip biler.

Döredilende, FFT içerde we daşary ýurtlarda birnäçe ýokary derejeli gözleg toparlary we köp sanly tehniki patentleri bolan güýçli ylmy gözleglere we tehniki goldawa eýe boldy.Şeýle hem, FFT ýylylyk geçirişini güýçlendirmek we energiýa tygşytlamak boýunça Milli açar barlaghanasy (NKL) bilen ýakyndan hyzmatdaşlyk etdi.

NKL, FFT enjamlary, tehnologiýa we önümçilik amaly tehnologiýamyza çalt öwrülmegi üçin birleşdirilen köp sanly teoretiki tehnologiýalara we patentlenen tehnologiýalara eýe boldy.Öňdebaryjy tehnologiýa, ýokary hilli önümler we hyzmatlar bilen FFT önümleri 3C, awtoulag, yşyklandyryş, energiýa, güýç we beýleki ugurlarda paýlanýar.

company img5

FFT müşderileri merkez hökmünde kabul etmek we işleri aşakda ýerine ýetirmek üçin esasy kanala ünsi jemleýär.Dogruçyl boluň, uzak möhletli maýa goýumlaryny talap ediň, pursatparazlygy ret ediň we gysga ýollary ulanmaň.Hytaýlylaryň aýdyşy ýaly: "Diňe başarnyk bilen üstünlik gazanyp bolar, diňe yhlas bilen üstünlik gazanyp bolar".Taryhy pursatdan peýdalanarys, innowasiýa we zehinleri ösdürmek ruhuny dowam etdireris.Iň öňdebaryjy ylmy we tehnologiki güýç bilen, FFT-iň ylymda we tehnologiýada güýçli ýurt gurmak üçin uly goşant goşan dünýädäki ilkinji synp kärhanasy boljakdygyna ynanýarys.

Näme üçin bizi saýlamaly?