Elektron önümleri üçin adaty bug kamerasy

Gysga düşündiriş:

Material:köplenç misden ýasalýar

Gurluşy:içki diwardaky pyçakly mikrostrukturaly wakuum boşlugy

Arza:serwer, ýokary derejeli grafika kartoçkasy, 5G esasy stansiýa, howa giňişligi, demir ýol gatnawy, elektrik seti, lazer ýylylygynyň ýaýramagy, harby we elektroniki önümleriň bazar önümleriniň bölünen meýdanlary we ş.m.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Bug kamerasynyň daşy, tok gurluşyny we sowadyjyny saklaýan vakuum möhürlenen konwertdir.Atylylyk geçirijisi sowadyjynyň faza üýtgemegi bilen amala aşyrylýar.Içki boşluk ýokarky we aşaky örtük plitalary bilen diffuziýa baglanyşygy arkaly emele gelýär.Içki diwardaky mis torly mikrostrukturaly boşluk, özleşdirilip bilinjek kislorodsyz misden (C1100 / C1020) ýasalýar.Wakuum prosesi sebäpli, sowadyjy doýgun ýagdaýy saklaýar, bug kamerasy gyzdyrylanda suwuk bug bug kamerasynyň ýylylyk duýgurlygyny görkezýän çalt bugaryp, doýgun ýagdaýy emele getirýär.

Heatylylyk çeşmesinden ýylylyk bugarmak zolagyna geçende, wakuum boşlugynda sowadyjy bugaryp başlaýar.Heatylylyk energiýasy siňdirilende sowadyjy ähli boşlugy doldurmak üçin çalt giňelýär.Kondensasiýa bug sowadyjy has sowuk sebite gabat gelende ýüze çykýar.Kondensasiýa arkaly bugarmak wagtynda ýygnanan ýylylyk çykýar we kondensirlenen sowadyjy mikro-gurluşyň kapilýar turbasy arkaly bugarmak zonasyna gaýtarylýar.Bu amal boşlukda gaýtalanýar.

Çalt bugarmagyň ýylylyk geçiriş prosesine we bug kamerasynyň içindäki sowadyjynyň kondensasiýasyna esaslanyp, bug kamerasy ýokary ýylylyk geçirijiliginiň, oňat temperaturanyň birmeňzeşliginiň we çeýe ýyladyş ýagdaýynyň artykmaçlyklaryna eýedir.

Diňe radial ýylylyk geçiriş aýratynlyklaryna laýyk gelýän adaty ýylylyk turbasyndan tapawutlylykda bug kamerasy eksenel ýylylyk geçiriş aýratynlyklaryna hem laýyk bolup biler, bu bolsa aşaky bugarmagyň gurluşyny we ýokarsyndaky kondensasiýany düzmäge mümkinçilik berýär.Misiň ulanylmagyndan başga-da, bug kameralarynda alýumin (6061) hem giňden ulanylýar.Alýuminiň ýeňil agramyna we arzan bahasyna esaslanyp, alýumin bug kameralaryna bolan isleg artýar.


  • Öňki:
  • Indiki:

  • GARŞY ÖNÜMLER