Habarlar

 • Tor çeňňegiň öndürijiligi nähili?

  galyňlygy 1,0 mm bolan UTFHP-ler üçin dokalan örülen gurluşlar.Superhidrofil gödek ýüzüni emele getirmek üçin spiral dokalan örülen gurluşyň okislenmegi bilen, oksidlenen taýagyň kapilýar basyşy ep-esli ýokarlandy we iň gowy ýylylyk geçirijilik ukyby 20W we iň pes ýylylyk garşylygy w ...
  Koprak oka
 • 3D bug kamerasy näme?

  Adaty bug kamerasy bilen deňeşdirilende, 3D bug kameralary diňe bir ýylylyk geçiriji meseläni çözmän, ýylylygy dikligine geçirip we geçirip bilýär.Ozal adamlar has gowy ýylylyk ýaýramagy üçin mydama planar bug kamerasyny ýylylyk turbasy bilen birleşdirýärler, ýöne käwagt netije bolmaýar ...
  Koprak oka
 • Edebiýatda UTVC-leriň gurluşy, ululyklary we öndürijilik aýratynlyklary haýsylar?

  Salgylar Ölçegi / mm3 (Uzynlygy Wick gurluşy Wik üýtgedildi: üýtgetme ýok Örtügiň öndürijiligi Iň ýokary ýylylyk geçirijisi Çen we başg. × Giňligi × Galyňlygy) Upperokarky sahypa: taýajyk gurluşy Upperokarky örtük: SU-8 mikropilleriň material aýratynlyklary: 30 W [17] 104 × 14 × 0.4 Aşakda ...
  Koprak oka
 • Ultra inçe bug kamerasynyň gurluşy

  Çukur gurluşy, bug bug kamerasynyň esasy düzüm bölegi bolup, suwuk bugarmak we suwuk üpjünçilik üçin kapilýar basyşy üçin ösen interfeýsi üpjün edip biler [6].Ondan öň köp sanly gözlegçiler UTVC-de örülen gurluşyň dizaýnyna ünsi jemlediler.Ekranyň torlary we spiral dokalan torlar giňdir ...
  Koprak oka
 • Näme üçin bug kamerasy meşhur?

  Passiw suwuk bugly iki fazaly we ýokary netijeli ýylylyk geçiriji enjam hökmünde bug kamerasy elektron ulgamlaryny sowatmakda giňden ulanyldy.Mikroelektron enjamlarynyň soňky ösüşi ýylylyk akymynyň köpelmegine we sowadyjy enjam üçin gurnama ýeriniň azalmagyna sebäp boldy.Şonuň üçin bug ...
  Koprak oka
 • Suw sowuk plastinka nähili işleýär?

  Öwrüjiniň güýji gaty ýokary güýç dykyzlygyna geçende, ýylylygy geçirmek we ýylylygy öçürmek gaty möhümdir.Suw sowuk plastinka gaty gowy çözgüt.Suwuk sowadyjy plastinka ýylylyk energiýasynyň sarp edilişiniň ýa-da islendik ýüzüň düzümindäki emele gelen ýylylygy bölüp biler ...
  Koprak oka
 • IGBT nädip sowatmaly?

  Täze energiýa awtoulaglary, elektrik çeşmesi hökmünde elektrik hereketlendiriji ulgamyny ulanýarlar, elektrik öwrülişiginiň we geçirişiniň möhüm bölegi bolan inwertor dolandyryjy, sürmek wagtynda köp ýylylyk döreder.Şonuň üçin sowatmagy, sowuk plastinkany ýylylygy siňdirmegi we ýaýratmagy talap edýär.Sowuk tabaklar adatça ...
  Koprak oka
 • 5G ýylylyk paýlaýyş materiallaryna syn

  5G döwründe ýylylyk paýlaýjy materiallaryň ähmiýeti barha güýçlenýär.Döwrüň perdesi ýuwaş-ýuwaşdan açyldy.5G döwrüniň görnükli aýratynlygy ýylylyk öndürmegiň ep-esli ýokarlanmagydyr.Elektron enjamlaryň kuwwatynyň sarp edilmegi bilen talaplar ...
  Koprak oka
 • 5G döwründe ýylylygyň ýaýramagynyň täze usullaryna üns beriň

  Sarp ediş elektronikasy, täze energiýa ulaglary we aragatnaşyk ulgamynyň gurluşygy ýaly bazarlar bilen ýylylyk paýlaýyş bazarynyň gerimi çalt ösýär.Häzirki wagtda köp jübi telefonyny öndürijiler 5G tizligini yzarladylar we 5G jübi telefonlaryny çykardylar.Smarthli akylly telefon indust ...
  Koprak oka
 • Näme üçin FTT saýlamaly?

  FTT, “çip ýylylyk dolandyryşy we täze energiýa ulagy ýylylyk dolandyryşy” toplumlaýyn programma dizaýnyna we standart däl önümleri öndürmäge gönükdirilen ýokary tehnologiýaly kompaniýa bolup, termiki gözegçilik tehnologiýasy innowasiýalarynda öňdebaryjy bolmaga çalyşýar.Önümlere pulsat ...
  Koprak oka