Suw sowadyjy tabak we Wakuum ýanýan suw sowuk tabak

Gysga düşündiriş:

Önüm / Hyzmat derejesi, özboluşlylyk

Productshli önümler standart däl özleşdirme.Biziň kompaniýamyz R&D, dizaýn, önümçilik we satuwy birleşdirýän önümçilik kompaniýalarynyň biridir.Bize beýleki köp sanly içerki gözleg we ösüş toparlary goldaw berýär.Esasy topar ýylylyk dizaýny, CFD simulýasiýasy we tehniki-ykdysady esaslandyryş üçin Günorta Hytaý Tehnologiýa Uniwersitetine esaslanýar.


Önümiň jikme-jigi

Haryt bellikleri

Suw sowadyjy plastinka, suwuk sowadyjy plastinka hem diýilýär, suwuk sowadyş ulgamynyň möhüm düzüm bölegi.Täze energiýa ulaglary ýaly uly güýç talaplary bilen ýylylygyň ýaýramagynyň ssenarilerine ulanylyp bilner.Alýumin plastinka gömülen mis turba, basyş turbasynyň görnüşli suw sowuk plastinkasy diýlip hem bilinýär, mis turbany we alýumin zynjyryny gyzdyrmak üçin ulanylýan suw sowuk plastinka.Bu amal has kämildir, köpçülikleýin öndürmek we ownuk ýylylyk garşylygy üçin amatly.Tutuş turbageçiriji lehim bogunsyz dizaýn edilip bilner, şonuň üçin ygtybarlylygy has ýokarydyr.Suw sowuk plastinkanyň we turbageçirijiniň sürtülme kebşirleme prosesi, sürtülme kebşirleme önümçiligini ulanyp. Içki akym kanalynyň dizaýny has çylşyrymly.Ilki bilen CNC gaýtadan işleýän suw ýoluny, sürtülme kebşirleýiş prosesi bilen kebşirlemek üçin örtük plastinkasyny ulanyň.Bu proses has kämillik ýaşyna ýeten, ýylylygyň ýaýramagynyň gowy täsiri.Heatylylygyň ýaýramagynyň güýji has uly bolsa, gömülen turbanyň usuly bu ýoly ulanmaga mümkinçilik bermeýär, suw sowuk plastinkasyna daşarky kebşirlemek ýa-da çalt birikdirmek zerur.Umuman aýdanyňda, ygtybarlylyk gowy.

Wakuum brazing suw sowuk plastinka, bu amal has çylşyrymly, ýöne suw sowuk plastinkanyň içki suw kanalyny gaýtadan işlemek üçin CNC-den peýdalanýar, soňra bolsa plastinka gapagy bilen kebşirlemek üçin wakuum brazing ulanýar.Bu kebşirleýiş usuly, iki taraplaýyn ýylylyk çeşmesiniň ýylylygy ýaýratmak üçin ulanyp boljak suw sowuk plastinkasynyň bölünen dizaýnyna düşünip biler.Şeýle-de bolsa, bu önüm has ýokary kebşirleýiş işini talap edýär, önümçiligiň netijeliligi birneme pes we önümçilik bahasy hem ýokary.Adatça has çylşyrymly önümleri kebşirlemek üçin ulanylýar.

Gaty gabat gelýän möhürleme gurluşy, suwuň sowuk plastinkasynyň aşaky kanalyny CN bilen gaýtadan işlemek üçin, soňra bolsa gapagy we aşaky plastinkany nurbatlar we berk gabat gelýän halkalar bilen işlemek üçin ulanylýar.Gaýtadan işlemegiň bu usuly birneme ýönekeý, ýöne takyklygy we ygtybarlylygy ýokary däl.Pes talaplary bolan ýylylygy bölüp çykarýan önümler üçin amatly.

Umuman aýdanyňda, suw sowuk plastinka öndürijileri suwy sowadyjy plastinka ýasamak üçin ilkinji prosesi maslahat bererler, sebäbi has ygtybarly we has aňsat bolýar.Suw sowadyjy ulgamyň ygtybarlylygy serweriň ygtybarlylygyna gönüden-göni täsir eder, şonuň üçin suw sowadyjy plastinkany taslamazdan ozal haýsy ýylylyk bölünişigini kesgitlemeli.


  • Öňki:
  • Indiki: